رونق بازار مسکن در سال جاری

چهارشنبه 12 آبان 1395
13:12:20 2016-11-02

رونق بازار مسکن در سال 1395 همان طور که در بازار مسکن و تجربه دوره‌های رونق و رکود از یک طرف و چشم‌انداز های آینده کشور به‌عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بازار مسکن می باشد  شروع رونق در بازار نقل و انتقالات مسکن و ثبت ملک برای ف